Ma trận SPACE - ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt động
Ma trận SPACE cho thấy một doanh nghiệp nên lựa chọn chiến lược : Tấn công, Thận trọng, Phòng thủ, hay Cạnh tranh. Các trục của Ma trận có ý nghĩa như sau:

-FS : ( Financials Strengths ) - Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp

-CA : ( Competitive Advantage) - Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

-ES : ( Enviroment Stability ) - Sự ổn định của môi trường

-IS : ( Internals Strenghts ) - Sức mạnh của ngành

Để thiết lập một Ma trận SPACE cần thực hiện các bước dưới đây:
  • Bước 1: Chọn một nhóm các yếu tố thể hiện sức mạnh tài chính (FS), lợi thế cạnh tranh (CA), Sự ổn định của môi trường (ES), và sức mạnh ngành (IS). Dưới đây là một số các chỉ tiêu sử dụng để thể hiện trên các Trục ma trận SPACE

  • Bước 2: Ấn định giá trị +1 (Xấu nhất) tới +6 (Tốt nhất) cho mỗi yếu tố thuộc FS và IS, ấn định giá trị -1 (Tốt nhất) tới – 6 (Xấu nhất) cho mỗi yếu tố thuộc ES và CA

  • Bước 3: Tính điểm trung bình cho FS bằng cách cộng các giá trị đã ấn định cho các yếu tố, rồi chia cho số các yếu tố được được lựa chọn thể hiện trong FS. Tương tự cách tính với IS , ES và CA

  • Đánh số điểm trung bình các FS, IS, ES và CA lên các trục thích hợp của ma trận SPACE

  • Cộng điểm số trên trục X và đánh dấu điểm kết quả trên trục X , tương tự làm với trục Y sau đó xác định giao điểm của 2 điểm mới trên trục XY

  • Bước 6: Vẽ Vecto có hướng từ điểm gốc của ma trận SPACE qua giao điểm mới . Vecto này đưa ra loại chiến lược cho doanh nghiệp : tấn công, cạnh tranh, phòng thủ hay thận trọng?
 

Tag: ma tran space, ma tran vi tri chien luoc space, doanh nghiep theo chien luoc nao
03/03/2013
Please keep trhonwig these posts up they help tons.

Fanpage G+

Fanpage FB